Ochrana os. údajů pro online obchod


Ochrana osobních údajů pro online obchod
 

Prodávající
fyzická osoba
Renata Petráňová, Sídlo: Brumovice č.p.8, 691 11 (korespondenční adresa)
Provozovna:
Modrohorský sklep, Na horním frejdě č. 59, 691 08 Bořetice,
IČO:45631018 , DIČ: CZ7454234304
fyzická osoba není plátce DPH

Kontakt:
e-mail: obchod@vocmodrehory.cz
web: www.mhsklep.cz
tel: +420 732 135 499

 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného
na internetové adrese www.modrehory.cz.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o  ochraně fyz. osob v souvislosti se zpracováním osobní údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

9.2.      Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nenapíše-li kupující elektronickou poštou na obchod@vocmodrehory.cz zprávu o nezasílání obchodních sdělení, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5.      Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.      Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.      V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1.   požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2.   požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9.      Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Kontaktní údaje prodávajícího:
fyzická osoba
Renata Petráňová, Brumovice č.p.8, 691 11 (korespondenční adresa)
Provozovna:
Modrohorský sklep, Na horním frejdě č. 59, 691 08 Bořetice,
IČO:45631018 , DIČ: CZ7454234304
fyzická osoba není plátce DPH

Kontakt:
e-mail: obchod@vocmodrehory.cz
web: www.mhsklep.cz
tel: +420 732 135 499

 

V Bořeticích dne 30. září 2020.  

Vyhledávání